Zespół wychowawczy sprawozdanie

Pobierz

OrganizacjaŚwiętaSzkołyiŚlubowania klasI -wicedyrektorUrszulaJurczykowska 3.. Sprawozdanie z realizacji zajęć specjalistycznych w roku szkolnym 2018/2019.Jeżeli jego oddziaływania nie spowodują zmian w zachowaniu zwraca się o pomoc do Szkolnego Zespołu Wychowawczego.. Zespołu Wychowawczego Gimnazjum.. Sprawozdanie z działalności organizacji szkolnej; Sprawozdanie z efektów pracy nauczyciela wychowawcy; Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej; Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego; Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego; Sprawozdanie z pracy zespołu wychowawczegoPlan pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im.. wicedyrektor.. W razie nieobecnościPLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO Szkoła Podstawowa im.. Zbigniew Czubala -dyrektor.. DLA KLAS II.. I Podnoszenie jakości nauczania i wychowania.. Omówienie wniosków z analizy wyników testów trzecioklasistów i rekomendacji do pracy w kl. I-III w rokuszkolnym2012/2013.1.. Zespół Wych.. IX 2007 r. wg potrzeb.. Spotkania zespołu wychowawców odbywały się raz w miesiącu, przewodniczyła im pedagog szkolny.. Prośba powinna zawierać informacje o działaniach wychowawcy poprzedzających spotkanie.. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą rok szkolny 2016/2017 Przez wychowanie rozumiemy, "oddziaływanie całokształtu specyficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych,wychowawczych członków zespołu - Wzajemna wymiana doświadczeń - Udział w szkoleniach w ramach WDN - Udostępnianie materiałów dydaktycznych i wychowawczych cały rok Ewaluacja Planu Pracy Zespołu Wychowawczego - Podsumowanie pracy zespołu, sporządzenie sprawozdania czerwiec Opracował Zespół Wychowawczy w składzie:- Sprawozdanie z działalności zespołu wychowawczego - Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej (I i II semestr)Dokumentacja zespołu: Plan pracy zespołu Zeszyt protokołów Sprawozdania wychowawców klas, wykazy 6..

3.Organizacja pracy Zespołu Wychowawczego: przygotowanie planu pracy; analiza wspólnych zadań opiekuńczo-wychowawczych członków Zespołu .

Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?PODSUMOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCY KLASY ( realizacja zadań ujętych w programie wychowawczym, programie profilaktyki, koncepcji pracy szkoły) - BARDZO WAŻNE ZADANIE WYCHOWAWCY - ZADANIA PODEJMOWANE W KLASIE A NIE OGOLNIE PRZEZ SZKOŁĘ.Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z II SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 zespół nauczycieli wychowania fizycznego pracował w składzie: mgr Małgorzata Wójcikiewicz- przewodnicząca zespołu mgr Jan Pamuła mgr Michał Bieniek mgr Miłosz BanduraZespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. 2.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. w roku szkolnym 2012/2013.. Posiedzenie Szkolnego Zespołu Wychowawczego zostaje zorganizowane na pisemną prośbę wychowawcy złożoną w sekretariacie szkoły.. Prace zespołu skoncentrowane były przede wszystkimsprawozdania wychowawców klas, wykazy, rejestry wg uznania przewodniczącego Organizacja posiedzeń Zespołu Wychowawczego: Posiedzenie Zespołu Wychowawczego zwołuje przewodniczący, dobierając członków zespołu według rozpatrywanej sprawy..

Joanna Podkowa -pedagog szkolny 2.Plan pracy zespołu wychowawczego 2020-21.pdf [ ] 387 kB: Sprawozdanie roczne zdrowie 2020-21.docx [ ] 14 kB: Sprawozdanie roczne zespół wychowawczy 2020-21.docx [ ] 17 kB: Sprawozdanie śródroczne 2020-2021.pdf [ ] 220 kB: Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego.docx [ ] 11 kB: Sprawwozdanie śródroczne 2020-2021 - Zespół Promocji Zdrowia.pdf [ ] 196 kBPOZOSTAŁE SPRAWOZDANIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU 2017/2018.

Organizacja posiedzeń Zespołu wychowawczego: 3 Zebrania Zespołu Wychowawczego zwołuje przewodniczący, dobierając członków Zespołu według rozpatrywanej sprawy Członkowie mają obowiązek uczestnictwa w jego obradach Zebrania będą .. 3.Sprawozdanie z pracy zespołu przedszkolno-szkolnego.. Przewodnicząca: Agnieszka Wełnińska.. SEMESTR II ROK SZKOLNY 2018/2019.. Marii Konopnickiej w Kalinowie 2016/2017 Główne zadania do realizacji 1.. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEGO 1.. SPRAWOZDANIE LIDERA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO.. dyr. Zespołu.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR.. Zadania statutowe Ocena stopnia realizacji zadania (z uwzględnieniem konkretnych planowanych form realizacji oraz danych dotyczących daty działań, współodpowiedzialnych, sposobu realizacji zadania,Sprawozdanie z działalności .. złonkowie zespołu mają obowiązek uczestnictwa w jego obradach.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą: kierownik świetlic szkolnych ZPO- Małgorzata Pietrzykowska oraz wychowawcy świetlicy szkolnej: Joanna Jarząbek, Renata Podstawka, Ewa Zaród, Katarzyna Lis i Jarosław Haczkiewicz.Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2013-2014 Zespół Wychowawczy Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu, w składzie: pani wicedyrektor Helena Panek oraz Ewa Lubas, Dorota Gil i Jadwiga Ilič, we wrześniu rozpoczął swoją pracę od przygotowaniaSPRAWOZDANIE..

Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu; Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy; Ocena pracy wychowawczej w klasie; Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotów zawodowych; Sprawozdanie - Caritaszespół Podnoszenie umiejętności wychowawczy ch - podejmowanie różnorodnych form doskonalenia - dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach z zakresu pracy wychowawczej cały rok cały zespół Niwelowanie agresji i przemocy na terenie szkoły - podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z ProgramuSprawozdanie z realizacji zadań zespołu wychowawczego za rok 2018/2019.

Ocena stopnia realizacji zadania.. Zadania statutowe.. Analiza i interpretacja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i w klasie I S.P.. Organizacja pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego: przygotowanie planu pracy; protokołowanie zebrań członków zespołu; semestralne sprawozdania z działalności SZW.. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację obowiązków szkolnych.. 3.Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu wychowawczego (na poziomie klas) oddział:rok szkolny:okres: Lp.. Członkowie: Monika Grzeszczyk - Rój, Jolanta Szadkowska, Bożena Kulik, Lucyna Starzyk, Mariusz Kieling, Alina Kawa, Małgorzata Podsiadło, Elżbieta Chojnacka, Mariusz Kos, Małgorzata Kozanecka, Agnieszka Tomaszewicz.Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego Nauczycieli Świetlicy Szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.. Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uzdolnionym.. Rozwijanie systematycznej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.. Badania wyników nauczania oraz diagnozowanie umiejętności uczniów i wychowanków.. Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce:Spotkanie w dn. 14.09.2012 r. 1..

Zespół wychowawców klas: Nazwisko i imię lidera zespołu przedmiotowego: Zespół wychowawców odbył … spotkań w terminach: Uczestniczyli w nim nauczyciele: Na zebraniach poruszana była tematyka: Potrzeby zespołu:Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych • Rozwijanie wartości i umiejętności związanych z priorytetami szkoły • Wzbogacanie własnego ...Sprawozdanie z Pracy Zespołu Wychowawców w roku szkolnego 2009 / 2010.

W spotkaniach regularnie uczestniczyły obie panie dyrektorki oraz wychowawcy poszczególnych klas..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt