Interpretacja wskaźnika płynności bieżącej

Pobierz

Wskaźnik ten jest wobec wskaźnika CR skorygowany o najmniej płynne aktywa obrotowe, tj. zapasy i .Jeśli wartość wskaźnika dla danej spółki odbiega znacznie na niekorzyść od wartości osiąganych przez inne firmy z branży, wówczas lepiej zrezygnować z zakupu jej akcji.. Pierwszy z prezentowanych wskaźników nosi nazwę wskaźnika płynności bieżącej, który informuje, ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące.Najlepiej więc porównywać wskaźnik płynności bieżącej dla danej spółki do średniej dla całej branży.. Oznacza to, że wartość bieżących aktywów powinna być około dwa razy większa niż bieżące zobowiązania.. Podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym w analizie płynności przedsiębiorstwa jest wskaźnik bieżącej płynności finansowej.. Obliczamy go podobnie jak wskaźnik płynności bieżącej, z tym że wartość aktywów bieżących korygujemy o zapasy i o czynne .Stąd ich interpretacja może być trudna.. Przedstawia on bowiem ogólny obraz zdolności regulowania bieżących (krótkoterminowych) zobowiązań podmiotu gospodarczego poprzez upłynnienie posiadanych aktywów obrotowych (zapasów, należności krótkoterminowych, inwestycji krótkoterminowych).Wartość wskaźnika poniżej 1 zawsze interpretujemy jako utratę płynności finansowej.. To znaczy, że dobrze jest utrzymywać jego bezpieczny poziom, lecz chwilowe odstępstwa od oczekiwanych poziomów nie grożą od razu katastrofą finansową.Interpretacja wskaźnika płynności bieżącej..

Bezpieczny poziom wskaźnika wynosi: 1,5 2.

Mówi on jakie są możliwości spłacania bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami spółki.. Wskaźnik bieżącej płynności: Majątek obrotowy Wskaźnik bieżącej płynności = Zobowiązania bieżące Powyższy wskaźnik określa wysokość majątku obrotowego przedsiębiorstwa w stosunku do sumy zobowiązań bieżących.. : ciasteczka).. Podczas interpretacji rezultatów należy kierować się ogólnymi regułami interpretacji wskaźników finansowych.. Budowa wskaźnika current ratio Aktywa bieżące to takie, które firma .Nazwa wskaźnika Metoda wyliczenia (iloraz wartości) Interpretacja otrzymanej wartości / ocena wybranego aspektu działalności jednostki; Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) Informuje o zdolności do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe.Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.. , co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące …… raza/y .zobowiązań.. Wskaźnik bieżącej płynności jest wyrażany przez stopień równowagi, który występuje między wartością znajdującą się w bilansie składników aktywów obrotowych a wartością wykazywanych przez jednostkę krótkoterminowych pasywów.Wartości wskaźnika poniżej 0,5 należy interpretować jako utrata płynności finansowej, a powyżej 1,5 jako nadpłynność..

Wskaźniki płynności Wskaźnik bieżącej płynności ...

Za minimum bezpieczeństwa finansowego przyjmuje się 1,2.. Interpretacja rezultatów, które przyjmuje wskaźnik płynności bieżącej jest ułatwiona ponieważ, przeprowadzono wiele badań na temat jego optymalnego poziomu.. Jednak każda branża ma swoją specyfikę i należy to uwzględniać dokonując oceny.. wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań (drugiego stopnia) Wskaźnik szybkiej płynności w roku 2012 wyniósł 95,4% co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w 95,4%.INTERPRETACJA : Wskaźnik bieżącej płynności w roku …… wyniósł ………, co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące …….. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przez zobowiązania krótkoterminowe.W przypadku wskaźnika płynności bieżącej ujmuje się aktywa obrotowe, czyli teoretycznie łatwiejsze do upłynnienia aktywa obrotowe, w relacji do ogółu zobowiązań bieżących.Wadą wskaźnika bieżącej płynności jest fakt, iż w aktywach obrotowych znajdują się zapasy oraz rozliczenia międzyokresowe, które jako że są stosunkowo mało płynne, słabo zabezpieczają płynność finansową przedsiębiorstwa..

Normą wartości wskaźnika płynności jest przedział 1,2-2,0.

W spółkach produkcyjnych optymalna wartość tego wskaźnika winna wynosić od 1,2 do 2 .Wskaźnik płynności bieżącej (CR, z ang.current ratio, zgodnie z terminologią GUS "wskaźnik płynności III stopnia") - stosunek aktywów bieżących (obrotowych) do pasywów bieżących (zobowiązań krótkoterminowych).Wskaźnik płynności bieżącej informuje o potencjalnej zdolności do spłaty bieżących zobowiązań za pomocą krótkoterminowych aktywów.1.. spadek wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie płynności finansowej i pogorszenie zdolności do szybkiego regulowania zobowiązań bieżących (a wzrost odpowiednio - jako poprawę),Porównując rok 2013 do roku 2012 widać tendencję spadkową wskaźnika, nastąpił spadek o 2,52%.. Wskaźnik płynności szybkiej = aktywa bieżące - zapasy - czynne rozliczenia międzyokresowe Wskaźnik płynności podwyższonej, określany też mianem wskaźnika płynności szybkiej lub II stopnia.. Wskaźnik płynności szybkiej (ang. quick ratio) jest to wskaźnik, który stanowi uzupełnienie dla wspomnianego wskaźnika płynności bieżącej.. (ang. Cash Ratio) Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania finansowe aktywami o największej płynności, do których zalicza się środki pieniężne..

To ważne, by nie należy rezygnować z interpretacji wskaźnika w kontekście całej branży.

Dowiedz się więcej na temat polityki cookies …Wskaźnik płynności szybkiej, QR (ang. quick ratio) określa, ile razy aktywa bieżące o wysokim stopniu płynności, będące w dyspozycji przedsiębiorstwa, pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich.Wskaźnik ten jest wobec wskaźnika CR skorygowany o najmniej płynne aktywa obrotowe, tj. zapasy i rozliczenia międzyokresowe czynne.Wskaźnik natychmiastowej płynności = Środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe.. Wskaźnika bieżącej płynności nie da się zastosować do branży finansowej ze względu na specyfikę rachunkowości spółek, które się do niej zaliczają.Wskaźnik bieżącej płynności finansowej, w skrócie Current Ratio jest to wskaźnik płynności krótkoterminowej firmy, mówiący o tym jakie są jej możliwości do spłacania bieżących zobowiązań.. Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa akceptujesz Regulamin Witryny oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny.. Z doświadczenia gospodarki wynika, że środki pieniężne powinny stanowić co najmniej 16-20% .Ostatecznie płynność finansowa sprowadza się do relacji aktywów obrotowych lub ich wydzielonych składników w relacji do bieżących zobowiązań.. Należy wyjaśnić, iż w przypadku omawianej miary określony został poziom optymalny, który sugeruje m.in jakie rezultaty wskazują na korzystną sytuację finansową jednostki.2.. Przy ocenie zmian wartości wskaźnika płynności bieżącej klasyczny, czyli płynności III stopnia, w czasie (w ciągu kilku okresów): spadek wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie płynności finansowej (a wzrost odpowiednio - jako poprawę),Interpretacja wskaźnika płynności bieżącej.. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe.Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o posiadanej przez przedsiębiorstwo zdolności do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych opierając się na aktywach bieżących.. Różni się od tego drugiego tym, że od aktywów obrotowych odlicza się zapasy .. Wartość wskaźnika mniejsza niż 1,2 i większa niż 2W interpretacji tego wskaźnika funkcjonują analogiczne reguły, jak przy wskaźniku bieżącej płynności finansowej.. Co to oznacza?. Oznacza to, iż otrzymany wynik można porównać do zakresu, który obejmuje wyniki świadczące o dobrej kondycji jednostki w zakresie płynności finansowej.Zgodnie z tą regułą wartość wskaźnika powinna wynosić powyżej 1.. Dlatego też analizę uzupełnia się o wskaźnik szybkiej płynności.Interpretacja wskaźnika płynności przyspieszonej.. Natomiast w roku ……… wskaźnik ten wyniósł …….. Sektory charakteryzujące się największą płynnością to:Wskaźnik szybkiej płynności finansowej jest uzupełnieniem wskaźnika Current Ratio.. Aby firma miała bieżącą płynność finansową, wartość bieżących aktywów powinna być dwa razy wyższa niż kwota bieżących pasywów.Zobacz wartości wskaźników spółek GPW » Płynność szybka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt