Napisz specyfikację zadania i listę kroków algorytmu obliczania pola trapezu

Pobierz

W przypadku gdy a=b, nastąpi odesłanie do ponownego podania liczb.3.Zapisz specyfikację problemu oraz przedstaw w postaci listy kroków algorytm obliczania pola trapezu.. Algortym na obliczanie pola kwadratu Algortym sprawdzający czy liczba jest parzysta Zadanie.. Napisz specyfikację zadania i listę kroków algorytmu obliczania, jaki procent liczby a stanowi liczba b. Sprawdź działanie algorytmu utworzonego w punkcie 1. dla danych z zadania: W zawodach sportowych wzięło udział 27 uczniów szkoły liczącej 578 uczniów.Narysuj schemat blokowy dla algorytmu, który będzie obliczał różnicę R dwóch liczb dodatnich: a [odjemnej] i b [odjemnika] ale tylko wtedy gdy liczby te nie będą jednakowe.. Zadanie 3.. WSKAZÓWKA: wzór na pole trapezy P= (a+b)*h/2.. Dane: dowolne liczby rzeczywiste dodatnie a, b, h (a, b - długości podstaw trapezu, h długość wysokości trapezu).. Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania średniej arytmetycznej trzech dowolnych liczb rzeczywistych.. Zacznij algorytm.. Przedstaw algorytm w postaci schematu blokowego i programu w Scratch-u, obliczający średnią arytmetyczną .Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczającego pole prostokąta o długościach boków podanych przez użytkownika i napisz program realizujący to zadanie (program ma zadbać, aby były to poprawne wartości).. Napisz w postaci listy kroków algorytm wysyłania wiadomości e-mail.6..

Przykład specyfikacji zadania i listy kroków algorytmu obliczania pola trapezu.

W przeciwnym przypadku przejdź do kroku 3.. Przedstaw algorytm w postaci schematu blokowego i programu w Scratch-u, obliczający pole i obwód trójkąta.. Początek algorytmu.. Wynik: wartość pola trapezu: P 1.. 1 napisz algorytm w postaci listy kroków, który obliczy pole trapezu wskazówka : wzór na pole trapezu P= (A+B)*h/2 a i b to długości podstaw, a h to wystkość trapezuĆwiczenia i zadania z algorytmiki.. min = b, wyprowadź wynik .. Kolejność punktów nieZadanie 2.Przedstawić specyfikację zadania, listę kroków i schemat blokowy algorytmu obliczania, jaki procent liczby a stanowi liczba b.Liczby a i b są dodatnie.uniwersalny (ogólny, aby służył do rozwiązywania pewnej grupy zadań, a nie tylko jednego zadania np. sumy dwóch dowolnych liczb naturalnych, a nie tylko 3+2) inne cechy algorytmu to: skończoność - dla każdego zestawu poprawnych danych wejściowych, algorytm powinien dawać wyniki w skończonej liczbie krokówWiem,że to nie forum na takie rzeczy ,ale nikt mi nie umie pomóc.Mam zrobić w magicznych bloczkach schemat blokowy obliczania Ratunku !. Pobierz długości podstaw A oraz B 3.. Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawia.kroków algorytmu, str. 10), uczniowie powinni wykonać ćwiczenie 1.. Zadanie 1.6. Podaj specyfikację zadania i skonstruuj algorytm w postaci schematu blokowego sprawdzający, czy wprowadzona z klawiatury liczba całkowita jest parzysta..

(ocena dostateczna) Zapisz w zeszycie specyfikację zadania i listę kroków algorytmu obliczania pola trapezu.

Zanim zapiszesz rozwiązanie tego zadania, zapisz jeszcze w zeszycie: Lista kroków, to przedstawienie algorytmu w kolejnych punktach (krokach).. Mam problem z rozwiązaniem zadania z informatyki.. schematu blokowego.. 2) Określenie danych wejściowych.. listy kroków.. +0 pkt.Witam.. Specyfikacja zadania to dokładny opis zadania, które ma być wykonane lub problemu, który ma być rozwiązany!. Zadanie 1.7. Podaj specyfikację zadania i skonstruuj algorytm w postaci listy kroków Magiczne bloczki !1) Sformułowanie zadania.. Specyfikację zadania i listę kroków uczniowie mogą zapisać, korzystając z edytora tekstu.Lista kroków algorytmu.. 1) Słowny opis - jest to pierwszy opis algorytmu, który jest mało ściśliwa jego reprezentacją.. Jeśli a < b, to podstaw min = a, wyprowadź wynik min = a. Przejdź do kroku 5.. Należy spraw-dzić poprawność wykonania tego ćwiczenia, zwłaszcza zapis specyfikacji zadania (często przez uczniów pomijany).. AnswerPrzykładowe algorytmy.. ćwiczenie 2 Narysuj schemat blokowy algorytmu na podstawie listy kroków utworzonej w zadaniu 1 DAJE BARDZO DUŻO PUNKTÓW I NAJ!. Napisz specyfikację zadania, przedstaw w postaci listy kroków i narysuj schemat blokowy algorytmu sprawdzania, czy dany uczeń zdał egzamin maturalny.. Wprowadź dwie liczby całkowite a i b. Przejdź do kroku 2..

Lista kroków algorytmu Zadanie 1: Zapisz specyfikację zadania i listę kroków algorytmu obliczania pola trapezu.

4) Poszukiwanie metody rozwiązania, czyli algorytmu.. Zadanie:Napisz specyfikację zadania i przedstaw w postaci listy kroków algorytm obliczania drogi przebytej w czasie t przez pojazd, poruszający się ze średnią prędkością V. Przydałoby się wprowadzenie takiej zmiany, bo jak to mawiają: program powinien być idioto-odporny, i zwracać na początek tam gdzie jest pierwsza pętla także dla założenie liczb nienaturalnych, żeby przypadkiem nikomu nie zachciało się wstawić np. 0,5.rozdziale 2.1, "Algorytmy badające własności geometryczne".. Dane dla zadania i warunki .Zapisujemy algorytm w postaci listy kroków.. jednego z języków programowania.wszystko jasne, ale co do interpretacji silni to powinna ona być liczona tylko dla liczb naturalnych.. Specyfikacja ma na ogół postać wyszczególnienia, w którym są wymienione:!. ćwiczenia i zadania z algorytmiki.. jest ono takie: Narysuj schematy blokowe obliczania: a pola powierzchni trójkąta, b pola powierzchni trapezu, c pola powierzchni kuli, d objętości sześcianu.. Sprawdź, czy .. Wprowadź wartość podstaw a, b i wysokości h. 3.Zapisz specyfikację zadania i listę kroków algorytmu obliczania pola trapezu.. Jeśli tak, to podstaw .. (ocena dostateczna) Zapisz w zeszycie specyfikację zadania i listę kroków algorytmu obliczania pola trapezu..

1.Napisz algorytm w postaci listy kroków, który obliczy pole trapezu.

Dane są: liczba punktów zdobytych przez ucznia i całkowita liczba punktów możliwych do uzyskania.. ćwiczenie 2 Narysuj schemat blokowy algorytmu na podstawie listy kroków utworzonej w zadaniu 1 DAJE BARDZO DUŻO PUNKTÓW I NAJ!1) Słowny opis - jest to pierwszy opis.. Uczeń zdaje egzamin, jeśli uzyskuje nie mniej niż 30% całkowitej liczby .algorytmów Specyfikacja zadania Słowny opis algorytmu Lista kroków Schemat blokowy Drzewo algorytmu Specyfikacja zadania!. Do najcz ęściej uŜywanych sposobów zapisu algorytmu nale Ŝą : 1) lista kroków 2) pseudoj ęzyk (pseudokod) 3) graficzna prezentacja za pomoc ą schematu blokowego 4) zapis w danym j ęzyku programowania Zadanie : znale źć średni ą arytmetyczn ą dwóch liczb rzeczywistychKolejność musi być zgodna z działaniem algorytmu.Zadanie 1.Zapisujemy algorytm w postaci listy krokówZapisz specyfikacje i listę kroków algorytmu obliczania pola trapezu.. Zadanie 2.. Krok 3.. Krok 1.. SCHEMAT BLOKOWYW schemacie blokowym poszczególne operacje przestawia się za pomocą odpowiednio połączonych figur (bloków).Zadania .. min = b. Przejdź .Sposoby zapisu algorytmu.. Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania wartości bezwzględnej dowolnej liczby rzeczywistej.Zapisz specyfikację zadania, listę kroków oraz schemat blokowy algorytmu obliczania pola trapezu.. Zadanie:algorytmu, który znajduje się powyżej (zadanie dotyczy algorytmu obliczania pola trójkąta) i na tej podstawie wykonaj zadanie.. Przykład specyfikacji zadania i listy kroków algorytmu obliczania pola trapezu.. Służy wyrobieniu intuicji i ukierunkowaniu rozwiązań we właściwe sposoby i techniki przydatne w rozwiązaniu.Odpowiedz przez Guest.. Pobierz długość wysokości H 2.. Rozpoczyna się dyskusją w jaki sposób można rozwiązać dane zadanie.. a i b to długości podstaw, natomiast h to wysokość trapezu.. [str. 229] Wykonaj ćwiczenie 1 (zapisujemy algorytm w postaci listy kroków) ze strony .. 5) Przedstawienie algorytmu w postaci: opisu słownego.. Wyprowadź: (A+B)*H/2 Specyfikacja problemu-wysokość HBudujemy schemat blokowy ćwiczenie 1 Zapisz specyfikację zadania i listę kroków algorytmu obliczania pola trapezu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt