Sprawozdanie pedagog

Pobierz

w dniu 16 lutego 2021 r. Nr protokołu RP: …./2020/2021.. Pracuje jako pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich.PaniPedagog czyli pedagog, nauczyciel, wychowawca, terapeuta, rewalidant, trener, terapeuta Integracji Sensorycznej, przyszły zarządca oświatą -słowem człowiek orkiestra!. Były to : w którym wypisywałam zadania zrealizowane w danym tygodniu oraz sposoby ich potwierdzenia.. Z artykułu dowiesz się m.in.: Jakie elementy uwzględnić w podsumowaniu I semestru pracy w roku szkolnym 2020/2021.. Zasada podmiotowo ś ci ucznia kt ó ra wnika z za ł o ż enia ż e dziecko jest podmiotem wszystkich dzia ł a ń. Księga Jakości 2020/2021.. 45minut.pl; Publikacje; Awans zawodowy; Autor Joanna Ślęzowska Data publikacji 2018-06-24 Średnia ocena 0,002 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 2 z 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).. Chcąc nie chcąc prowadziliśmy od 16 marca pracę zdalną.. W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .pedagog specjalny, socjoterapeuta.. :)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Dyrektor szkoły.. Nie wiem jak w Waszych placówkach, ale w mojej pisałam co tydzień raporty z takiej pracy..

Sprawozdanie z pracy pedagoga.

No więc tak.. Sprawozdanie z nadzoru rok 2020/2021.. KLAS 1-3SPRAWOZDANIE WYCH KLAS 4-6SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCHProtokół konkursowy eliminacji szkolnychWzór IPETWzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (półroczna)Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (końcoworoczna)Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Klaudyny Kraińskiej pedagoga RODK w Toruniu za okres stażu 1 września 2008 r. - 31 maja 2011 r. I. informacje ogólne W 1988 r. ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. wraz z załącznikami na posiedzeniu Rady Pedagogicznej .. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Współautorka i realizatorka wielu programów doskonalących pracę szkoły.. Współpraca z Rodzicami 2021/2022.. Koncepcja Pracy Przedszkola.. WSTĘP.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Dział: Pedagog szkolny.. Ocena realizacji podjętych zadań: Zadanie.. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie..

Jestem pedagogiem szkolnym w Szkole ...Sprawozdanie z Pracy Zdalnej.

Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.. To, że uczniowie obecnie nie przebywają w budynku szkolnym nie znaczy, że nie pozostają w relacji.. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych .Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.. mgr KAMILI DROŻDŻAŁ.. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.. Organizacja pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Wprowadzenie w Ŝycie nowego rozporządzenia w sprawie zasad udzielaniaDokumenty Statutowe.. Które elementy podsumowania są obligatoryjne, a które zależą od specyfiki pracy nauczyciela..

pedagoga szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym.

Współpraca ze Szkołami.sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.doc (184k) Sławomir Pietraszuk, 23 cze 2013, 07:39. v.1.. Roczny Program Rozwoju 2020/2021.. Sprawozdanie pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 Praca pedagoga szkolnego była realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w rocznym planie pracy.. Pozostało jeszcze 97 % treści.Pedagog szkolny jest bardzo ważną osobą także dla nauczycieli pracujących w danej placówce, ponieważ zadania, jakie wypełnia w swojej pracy to między innymi: wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozpoznawanie trudności z nauką uczniów oraz kierowanie ich na testy psychologiczne.PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2020/2021 interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych -realizacja wewnątrzszkolnej procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarąDOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI:Do pobrania:SPRAWOZDANIE WYCH.. 2.Dziennika elektronicznego- aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, doradztwa zawodowego, pomocy materialnej .Pedagog - realizacja scenariuszy zajęć , pomoc w samopoznaniu, prowadzenie doradztwa zawodowego w klasach I-VI SP, określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego wPedagog i psycholog na co dzień w ramach swoich zadań diagnozują sytuacje wychowawcze..

Opracowała: mgr Beata Kudła - dyrektor szkołypedagog specjalny, socjoterapeuta.

Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego,Roczne sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej.. data rozpoczęcia stażu: 13.09.2004r.. Wiele problemów, które pojawiały się w zespołach klasowych mogło w tej chwili przenieść się po prostu do świata wirtualnego.. Zapraszam do mojego pedagogicznego zawrotu głowy ;) Zapraszam Wszystkich pedagogicznie zakręconych również na Facebooka !. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. Pobierz przykładowy wzór sprawozdania z pracy psychologiczno-pedagogicznej.Podsumowanie pracy pedagoga oraz psychologa powinno zawierać kilkanaście elementów.. w którym w sposób szczegółowy .Pedagog stara si ę, ż eby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do kt ó rego mog ą si ę zwr ó ci ć w ka ż dej sprawie.. Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły ustalonych form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy udzielanej w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2019/2020.. za rok szkolny 2017/2018.. Jetzt versandkostenfrei bestellen!Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.. data zakończenia stażu: 31.05.2005r.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Sprawozdanie pedagoga I półrocze 2017/18.. Ocena stopnia realizacji.. ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.Pedagog szkolny Monika Grzeszkowiak jest do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem: 1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.. Pedagog stara si ę wyrabia ć u uczni ó w po czucie odpowiedzialno ś ci za siebie i swoich koleg ó w.Dyrekcja, pedagog, wychowawcy klas, specjalista szkolny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt