Wzór protokołu komisji rewizyjnej

Pobierz

Waldemar Taborski - CzłonekKomisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.. Wzory dokumentów.. Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego lub jego zastępcy.. wniosek działkowca do zarządu ROD o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki.» Strona główna / Kampanie / Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2014 / Wzory protokołów / Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór członków zarządu / komisji rewizyjnej) Box reklamowy 2010-05-31 10:38:34Wprowadzić wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji rewizyjnych działających w PZD od dnia 1 stycznia 2016r., których tekst stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.. Komisja Rewizyjna .. Program szkoleniowy dla Komisji Rewizyjnych ROD.. z dnia 12 listopada 2015 roku.Organ kontrolny (np. komisja rewizyjna), jest obok zarządu jednym z obligatoryjnych organów stowarzyszenia (art.11 ust.. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza.. Poniżej przedstawiamy Uchwałę oraz zamieszczamy wzory druków wg uchwały .. Odpisem Uchwały powiadomić Prezesa Polskiego Związku Działkowców.Zał..

Biorąc podWzór przykładowego protokołu posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

Protokół.. Szkolenia Komisji Rewizyjnych styczeń/luty 2020 .. Stycznia 2016 roku.. Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych - RODO .. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców.. Uchwała nr 17/XVII/2018.. Komisja uchwał i wniosków po wysłuchaniu sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdań komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków .Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Słowiniec z kontroli przeprowadzonej w dniu 11.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie i stronach internetowych okręgów PTT.. Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" w składzie: Zbigniew Jabłoński - Przewodniczący Zbigniew Drużkowski - SekretarzKomisji Rewizyjnej PTT za rok 2016 z dnia 8.06.2017.. Jerzy Ku ś - Przewodnicz ący 2.. 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach).. Podczas takiego zebrania podejmuje się uchwałę o przekształceniu komisji tymczasowej w stałą oraz ponownie wybiera władze komisji (prezydium i komisję rewizyjną).Dokumenty Komisji Rewizyjnej ; Uchwały KR ; Karty rejestracyjne ; Druki do prowadzenia inwestycji ; Druki finansowe ; Podstawowe wzory dokumentów ..

Na walnym zebraniu nie był obecny żaden przedstawiciel komisji rewizyjnej.

Uchwała nr 8/III/2015.. Niemniej jednak ustawa niezwykle lakonicznie traktuje tenże organ, toteż jego liczebność, zasady funkcjonowania, zasady powoływania, stosunek do pozostałych organów stowarzyszenia należy do materii statutowej.Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. i opis przedmiotu Data pobrania .. Dla działkowców: umowa przeniesienia praw do działki.. w następujących terminach :Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła.. Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła - Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w BydgoszczyRegulamin Komisji Rewizyjnej .. do użytku Cena jednostkowa Ilość Wartość .. Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r.3.01.2019 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 5 im.. wg zapisu Obowiązjące wzory protokołów i sprawozdań .. Przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia, które zostały zrealizowane podczas kadencji zarządu.. Eugeniusz Myszka - Członek 3.. Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej była działalność Stowarzyszenia oraz praca Zarządu.. W omawianym okresie za sprzedane znaki zebrano .. wpłacono do Zarządu Okręgu .. Beata Wróbel- przewodnicząca 2.załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu: 2018-10-22: załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu: 2018-10-22: załącznik nr 19 - deklaracja przystąpienia do pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 19 .Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole..

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej w przedszkolu musi być protokołowane.

Numer inwentarzowy Marka nr fabryczny Nazwa .. Noblistów Polskich w Gołdapi w dniu 14.11.2018r.Zostały one podjęte zwykłą większością głosów i są integralną częścią protokołu z zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz niniejszego protokołu.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KŁ, oraz WZCK.. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.Zadania komisji rewizyjnej.. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w protokole winien znaleźć się zapis - jakiego zagadnienia dotyczy lub należy przyjąć zastrzeżenie w oddzielnym piśmie, a pismo to winno stanowić załącznik do protokołu.W pkt.. nr 6 do protokołu: Uchwała nr 1 z walnego zebrania sprawozdawczego (1 str.) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP (4 str.) Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP (1 str.)Dokumenty Okręgowej Komisji Rewizyjnej; Wzór protokołu kontroli kasy; Dokumentacja w oddziale dotyczącym zapomóg; Skład Głównej Komisji Rewizyjnej; Kontrola Zarządu Oddziału przez Oddziałową Komisję Rewizyjną; Protokół z kontroli działalności Zarządu Oddziału ZNP; Protokół z kontroli działalności Okręgowej .Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej z kontroli całokształtu działalno ści Stowarzyszenia za rok 2010 Komisja Rewizyjna w roku 2010 działała w składzie: 1. ad.5 Sprawozdanie komisji rewizyjnej..

nr 5 do protokołu: Plan działalności ochotniczej straży pożarnej (3 str.) Zał.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. 1 można dopisać ewentualnie rozliczenie finansowe - jakie były wpływy w danym roku, jakie koszty, ewentualnie sprawozdanie finansowe może stanowić załącznik do protokołu Komisji Rewizyjnej.Regulaminy Komisji Rewizyjnych (pliki do pobrania) : Uchwała nr 2/2017 Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia 29 listopada 2017 roku - ściągnij Notatka z posiedzenia Gminnej/Powiatowej* Komisji Rewizyjnej/Ochotniczej Straży Pożarnej* - ściągnij Plan pracy Gminnej, Powiatowej Komisji Rewizyjnej - ściągnij Protokół z kontroli doraźnej, wizytacji* - ściągnijSPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ SŁOWINIEC Komisja rewizyjna w składzie Beata Wróbel - przewodnicząca Danuta Dura - członek Elżbieta Czajor - członek dokonała w dniu 03.10.2012 r. kontroli dokumentacji stowarzyszenia za okres 1.01.2012 - 30.09.2012 i ustaliła co następuje:Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" z oceny działalności Zarządu ROD"WŁOSAŃ" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017.. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.. Data publikacji: 21 lutego 2019 r. Poleć znajomemu.. Głosowanie: Za -51 Przeciw- 9 Wstrzymujący się - 15 Uchwała WZ S-W nr 4 z dnia 8.06.2017Walne Zebranie Komisji przekształacające komisję tymczasową w komisję stałą powinno zostać zwołane przez prezydium w przecięgu trzech miesięcy od rejestracji Komisji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt